نرم‌افزار تلفن‌همراه کلید بهشت

کلید بهشت، مجموعه‌ای است از دو بازی آموزشی که با هدف آموزش وضو و نماز به کودکان تولید شده است.

بازی نماز:
در صفحۀ اصلی بازی، مراحل نماز بر روی یک ریل قطار به نمایش در می‌آیند. در این مسیر، خانه‌های شیطان و گل‌های زیبا بر سر راه شما هستند.
با رسیدن به خانۀ شیطان، دو خانه به عقب بر می‌گردید.
اگر کارت‌ مستحب آمد، سه خانه به جلو می‌روید.
اگر کارت‌ باطل آمد، دو خانه به عقب می‌روید.
و اگر کارت‌ مکروه بیاید، یک مرحله متوقف می‌شوید.

بازی وضو:
در صفحۀ اصلی بازی، چیزهایی مثل موجودات دریایی، حباب، صدف، هشت‌پا، سنگ و… بر سر راه شما قرار می‌گیرند.
با رسیدن به صدف بزرگ، یک کارت نارنجی به نمایش در می‌آید.
با رسیدن به صدف کوچک، یک خانه به جلو می‌روید.
با رسیدن به هشت‌پا، یک کارت به نمایش در می‌آید.
با رسیدن به سنگ، یک مرحله متوقف می‌شوید.
اگر کارت واجب آمد، سه خانه به جلو می‌روید.
اگر کارت مستحب آمد، یک خانه به جلو می‌روید.
اگر کارت باطل آمد، دو خانه به عقب می‌روید.
و اگر کارت صحیح آمد، دو خانه به جلو می‌روید.